BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

Chủ tịch: Nguyễn Thị Xuân

Ủy viên BCH: Nguyễn Xuân Dược

Ủy viên BCH - Trưởng ban Nữ công: Nguyễn Thị Cẩm Thủy