CHI ỦY

Th. S Nguyễn Huy Thìn – Bí thư


Cử nhân Phan Thăng Long – Phó Bí thư 

Th.S Nguyễn Xuân Dược – Ủy viên 


Cử nhân Lê Thị Phương Thảo – Ủy viên 


Cử nhân Phan Thị Hạnh – Ủy viên