PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP


Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Dược

 Kế toán: Lê Thị Kỷ


Thủ quỹ: Phạm Thị Như Trang