PHÒNG HÀNH CHÍNH – TỔNG HỢP


Trưởng phòng: Nguyễn Xuân Dược

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Bích Hạnh

 Kế toán: Lê Thị Kỷ


Thủ quỹ: Phạm Thị Như Trang

Nhân viên: Dương Thị Quyên