PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG

Trưởng phòng: Nguyễn Thị Kiều Đông

Điện thoại: 0904.444.079

Email: donggdtxt@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Lê Thị Phương Thảo

SĐT: 0945.542.856

Email: thaoltp2010@gmail.com


Giáo viên: Phan Thị Hạnh

SĐT: 0985.902.397

Email: hanhdntpht@gmail.com

GV: Phạm Thị Lê

Điện thoại: 0916.706.799

Email: phamthile1101@gmail.com


Giáo vụ: Nguyễn Thị Nữ Lành

Điện thoại: 0915.477.488

Email: nulanh1973@gmail.com

Giáo viên: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: 0912.354.722

Email: nguyenthixuan99@gmail.com


Giáo viên: Nguyễn Thị Cẩm Thủy

Điện thoại: 0982.820.105

Email: nguyencamthuydntp@gmail.com

Giáo viên: Trần Thị Bích Ngọc

Điện thoại: 01652864252

Email: tranbichngoc@gmail.com

Giáo viên: Võ Thị Hương

Điện thoại: 0978.815.606

Email: vohuong27@gmail.com


Giáo viên: Võ Thị Phương Hiền

Điện thoại: 0974.070.718

Email: phuonghien157@gmail.com